พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบใหม่

คำขอนิสัย

คำขอนิสัย (นาคเดี่ยว)
อุปสัมปทาเปกข์พึงนั่งคุกเข่าประณมมือกล่าวคำขอนิสัย ดังนี้

อะหัง ภันเต/ นิสสะยัง ยาจามิ//
ทุติยัมปิ  อะหัง ภันเต/ นิสสะยัง ยาจามิ//
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต/ นิสสะยัง ยาจามิ//ฯ
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ//
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ//
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ//ฯ

คำขอนิสัย (นาคคู่)

อุปสัมปทาเปกข์พึงนั่งคุกเข่าประณมมือกล่าวคำขอนิสัย ดังนี้

มะยัง ภันเต/ นิสสะยัง ยาจามะ//
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต/ นิสสะยัง ยาจามะ//
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต/ นิสสะยัง ยาจามะ//ฯ
อุปัชฌาโย โน ภันเต โหหิ//
อุปัชฌาโย โน ภันเต โหหิ//
อุปัชฌาโย โน ภันเต โหหิ//ฯ

การให้นิสัย
เมื่ออุปสัมปทาเปกข์กล่าวคำขอนิสัยและคำขอให้เป็นพระอุปัชฌาย์จบแล้ว
พระอุปัชฌาย์ จะกล่าวตอบรับการให้นิสัยและการรับเป็นพระอุปัชฌาย์ ดังนี้

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า “ปะฏิรูปัง” (สมควร)
อุปสัมปทาเปกข์พึงกล่าวรับว่า “สาธุ ภันเต” (ดีละ เจ้าข้า)

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า “โอปายิกัง” (ชอบด้วยอุบาย)
อุปสัมปทาเปกข์พึงกล่าวรับว่า “สาธุ ภันเต” (ดีละ เจ้าข้า)

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า “ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ” (เธอจงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเถิด)
อุปสัมปทาเปกข์พึงกล่าวรับว่า “สาธุ ภันเต” (ดีละ เจ้าข้า)

อุปสัมปทาเปกข์กล่าวคำรับ (เดี่ยว)
ต่อแต่นั้น อุปสัมปทาเปกข์จะกล่าวคำรับเป็นภารธุระของกันและกันสืบต่อไป ดังนี้

อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร// อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร//
อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร// อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร//
อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร// อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร//

อุปสัมปทาเปกข์กล่าวคำรับ (คู่)
ต่อแต่นั้น อุปสัมปทาเปกข์จะกล่าวคำรับเป็นภารธุระของกันและกันสืบต่อไป ดังนี้

อัชชะตัคเคทานิ เถโร อัมหากัง ภาโร// มะยัมปิ เถรัสสะ ภารา//
อัชชะตัคเคทานิ เถโร อัมหากัง ภาโร// มะยัมปิ เถรัสสะ ภารา//
อัชชะตัคเคทานิ เถโร อัมหากัง ภาโร// มะยัมปิ เถรัสสะ ภารา//


การบรรพชาอุปสมบท
คำขอบรรพชาอุปสมบท
คำกล่าวขอไตรสรณคมน์และศีล
คำขอนิสัย การให้นิสัย
คำบอกสมณบริขาร
กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อม-คำสอนซ้อม อุปสัมปทาเปกข์
คำขออุปสมบท- การอปโลกน์เผดียงสงฆ์
คำสวดถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
คำบอกอนุศาสน์คำทินทุผ้า คำอธิษฐาน คำเสียสละผ้า คำคืนผ้า เนื้อต้องห้าม
คำขอขมา คำวิกัปป์ผ้า คำอนุโมทนากฐิน คำลาสิกขา คำแสดงตนเป็นอุบาสก
อนุโมทนาวิธี วิธีแสดงอาบัติ คำสัตตาหะ คำสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ บทสวดสติปัฏฐาน๔
อนุโมทนาวิธี แปล บทขัดสิกขาสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทพิจารณาสังขาร
ถวายพรพระ ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ บทสวดพุทธมนต์ คำสมาทานพระกรรมฐาน ปฏิทินวันพระ
กรวดน้ำตอนเย็น อะตีตะปัจจะเวกขะณะ พระสังคีณี คำปวารณาออกพรรษา หลวงปู่คำพันธ์
 กลับสู่หน้าหลัก