พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบใหม่

การบอกบาตรและไตรจีวร
(อุปัชฌาย์กล่าว) ต่อไปนี้ ฉันจะได้บอกบาตรและไตรจีวร ให้เธอรู้ว่า นี้บาตร นี้ผ้าสังฆาฏิ
นี้ผ้าอุตตารสงค์ นี้ผ้าอันตรวาสก ของเธอ เพื่อจำไว้ใช้ในกิจอธิษฐาน ขอเธอจงรับเรียน
ตามที่บอก (ถ้าอุปสัมปทาเปกข์นั้นนั่งอยู่ห่าง พึงสั่งให้ร่นระยะเข้ามาใกล้พระอุปัชฌาย์พอสมควร)

การบอกสมณบริขาร
ถ้าอุปสัมปทาเปกข์นั้นนั่งอยู่ห่าง พึงสั่งให้ร่นระยะเข้ามาใกล้พระอุปัชฌาย์พอสมควร
พระอุปัชฌาย์ว่า “อะยันเต ปัตโต” (นี้บาตรของเธอ)
อุปสัมปทาเปกข์พึงตอบรับว่า “อามะ ภันเต” (ขอรับ กระผม)
พระอุปัชฌาย์ว่า “อะยัง สังฆาฏิ” (นี้ผ้าสังฆาฏิ)(ผ้าทาบ)
อุปสัมปทาเปกข์พึงตอบรับว่า “อามะ ภันเต”(ขอรับ กระผม)
พระอุปัชฌาย์ว่า “อะยัง อุตตะราสังโค” (นี้ผ้าอุตตราสงค์)(ผ้าห่ม)
อุปสัมปทาเปกข์พึงรับว่า “อามะ ภันเต” (ขอรับ กระผม)
พระอุปัชฌาย์ว่า “อะยัง อันตะระวาสะโก” (นี้ผ้าอันตรวาสก)(ผ้านุ่ง)
อุปสัมปทาเปกข์พึงรับว่า “อามะ ภันเต” (ขอรับ กระผม)

คำบอกบาตรจีวร คำรับ
อะยันเต ปัตโต อามะ ภันเต //
อะยัง สังฆาฏิ อามะ ภันเต //
อะยัง อุตตะราสังโค อามะ ภันเต //
อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต //

เมื่ออุปสัมปทาเปกข์กล่าวตอบรับคำว่า “อามะ ภันเต” ครั้งที่ ๕ จบแล้ว
พึงน้อมศรีษะลงข้างหน้า เมื่อพระอุปัชฌาย์คล้องสายโยกบาตรให้แล้ว พึงเงยขึ้นและสอด
แขนข้างซ้ายเข้าไปในสายโยกบาตรนั้น ซึ่งพระอาจารย์ท่านจะช่วยจับบาตรไปวางไว้ข้างหลัง
ให้ตรงและเรียบร้อย (จะสวมบาตรก่อน บอกบริขารก็ได้) แล้วอุปสัมปทาเปกข์พึงนั่งตั้งตัวตรง
คอยฟังคำสั่งของพระอุปัชฌาย์ต่อไป

พระอุปัชฌาย์จะสั่งให้อุปสัมปทาเปกข์ไปยืนนอกหมู่สงฆ์ว่า
“คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ” (แปลว่า เธอจงไป ยืน ณ โอกาสโน้น)

อุปสัมปทาเปกข์นั้นพึงประณมมือ เดินเข่าถอยหลังออกมาให้พ้นแนวสงฆ์
แล้วยืนขึ้น กลับหลังหัน ประณมมือเดินไปหน้าพระอุโบสถ ไปถึงอาสนะซึ่งปูลาดไว้
สำหรับพระกรรมวาจาจารย์จะออกมายืนซ้อมถามอันตรายิกธรรม อย่าเหยียบอาสนะนั้น
พึงเดินหลีกไป แล้วพึงกลับหลังหันหน้าตรงมาทางหมู่สงฆ์ อย่ายืนให้ห่างอาสนะนั้น และ
อย่ายืนให้ชิดอาสนะนั้นนัก พึงยืนห่างพอสมควร ยืนประณมมือคอยอยู่ฯ


การบรรพชาอุปสมบท
คำขอบรรพชาอุปสมบท
คำกล่าวขอไตรสรณคมน์และศีล
คำขอนิสัย การให้นิสัย
คำบอกสมณบริขาร
กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อม-คำสอนซ้อม อุปสัมปทาเปกข์
คำขออุปสมบท- การอปโลกน์เผดียงสงฆ์
คำสวดถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
คำบอกอนุศาสน์


คำทินทุผ้า คำอธิษฐาน คำเสียสละผ้า คำคืนผ้า เนื้อต้องห้าม
คำขอขมา คำวิกัปป์ผ้า คำอนุโมทนากฐิน คำลาสิกขา คำแสดงตนเป็นอุบาสก
อนุโมทนาวิธี วิธีแสดงอาบัติ คำสัตตาหะ คำสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ บทสวดสติปัฏฐาน๔
อนุโมทนาวิธี แปล บทขัดสิกขาสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทพิจารณาสังขาร
ถวายพรพระ ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ บทสวดพุทธมนต์ คำสมาทานพระกรรมฐาน ปฏิทินวันพระ
กรวดน้ำตอนเย็น อะตีตะปัจจะเวกขะณะ พระสังคีณี คำปวารณาออกพรรษา หลวงปู่คำพันธ์
 กลับสู่หน้าหลัก