พิธีบรรพชาอุปสมบทแบบใหม่

กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอบถามอันตรายิกธรรมอุปสัมปทาเปกข์(เดี่ยว)

สุณาตุ / เม ภันเต สังโฆ// อะยัง อุตตะโร/ อายัสมะโต ติสสะทัตตัสสะ
อุปะสัมปะทาเปกโข// ยะทิ / สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง// อะหัง/ อุตตะรัง/ อันตะรายิเก
ธัมเม ปุจเฉยยัง//ฯ

กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอบถามอันตรายิกธรรมอุปสัมปทาเปกข์(คู่)


สุณาตุ
/ เม ภันเต สังโฆ// อะยัญจะ อุตตะโร/ อะยัญจะ อุตตะโม/
อายัสมะโต ติสสะทัตตัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา// ยะทิ / สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง//
อะหัง/ อุตตะรัญจะ/ อุตตะมัญจะ/ อันตะรายิเก ธัมเม ปุจเฉยยัง//ฯ

คำสวดถามอันตรายิกธรรม
พระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ พึงสวดถามอันตรายิกธรรม
กะอุปสัมปทาเปกข์ทีละคน ดังต่อไปนี้

(คนที่ ๑) สุณะสิ๊/ อุตตะโร/ อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล// ยัง ชาตัง/ ตัง
ปุจฉามิ// สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง// อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง// สันติ๊/ เต
เอวะรูปา อาพาธา//

พระอาจารย์ อุปสัมปทาเปกข์
ถาม ตอบ
กุฏฐัง นัตถิ ภันเต //
คัณโฑ นัตถิ ภันเต //
กิลาโส นัตถิ ภันเต //
โสโส นัตถิ ภันเต //
อะปะมาโร นัตถิ ภันเต //
มนุสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ปุริโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ภุชิสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
อะนะโณสิ๊ อามะ ภันเต//
นะสิ๊ ราชะภะโฏ อามะ ภันเต//
อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต//
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต//
กินนะโมสิ อะหัง ภันเต/ อุตตะโร นามะ//
โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต/ อายัสมา ติสสะทัตโต นามะ//ฯ

(คนที่ ๒) สุณะสิ๊/ อุตตะโร/ อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล// ยัง ชาตัง/ ตัง
ปุจฉามิ// สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง// อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง// สันติ๊/ เต
เอวะรูปา อาพาธา//

พระอาจารย์ อุปสัมปทาเปกข์
ถาม ตอบ
กุฏฐัง นัตถิ ภันเต //
คัณโฑ นัตถิ ภันเต //
กิลาโส นัตถิ ภันเต //
โสโส นัตถิ ภันเต //
อะปะมาโร นัตถิ ภันเต //
มนุสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ปุริโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ภุชิสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
อะนะโณสิ๊ อามะ ภันเต//
นะสิ๊ ราชะภะโฏ อามะ ภันเต//
อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต//
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต//
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต//
กินนะโมสิ อะหัง ภันเต/ อุตตะโม นามะ//
โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต/ อายัสมา ติสสะทัตโต นามะ//ฯ

การบรรพชาอุปสมบท
คำขอบรรพชาอุปสมบท
คำกล่าวขอไตรสรณคมน์และศีล
คำขอนิสัย การให้นิสัย
คำบอกสมณบริขาร
กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อม-คำสอนซ้อม อุปสัมปทาเปกข์
คำขออุปสมบท- การอปโลกน์เผดียงสงฆ์
คำสวดถามอันตรายิกธรรม
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
คำบอกอนุศาสน์


คำทินทุผ้า คำอธิษฐาน คำเสียสละผ้า คำคืนผ้า เนื้อต้องห้าม
คำขอขมา คำวิกัปป์ผ้า คำอนุโมทนากฐิน คำลาสิกขา คำแสดงตนเป็นอุบาสก
อนุโมทนาวิธี วิธีแสดงอาบัติ คำสัตตาหะ คำสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ บทสวดสติปัฏฐาน๔
อนุโมทนาวิธี แปล บทขัดสิกขาสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ พระภิกขุปาฏิโมกข์ บทพิจารณาสังขาร
ถวายพรพระ ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ บทสวดพุทธมนต์ คำสมาทานพระกรรมฐาน ปฏิทินวันพระ
กรวดน้ำตอนเย็น อะตีตะปัจจะเวกขะณะ พระสังคีณี คำปวารณาออกพรรษา หลวงปู่คำพันธ์
 กลับสู่หน้าหลัก