คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๓./๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๑. พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒. นายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓. นายศุภโชค เทียนทอง วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนม ที่ปรึกษา
๔. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ที่ปรึกษา
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล ที่ปรึกษา
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ที่ปรึกษา
๗. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. พระครูกิตติสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม ประธานอนุกรรมการ
๙. พระครูศรีปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม รองประธานอนุกรรมการ
๑๐. พระครูปริยัติโพธิคุณ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ รองประธานอนุกรรมการ
๑๑. พระครูสิทธิธรรมวัฒน์ เจ้าคณะตำบลท่าค้อ เขต ๑ รองประธานอนุกรรมการ
๑๒. พระครูโพธิกิจวิมล เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ อนุกรรมการ
๑๓. พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ เจ้าคณะตำบลท่าค้อ เขต ๒ อนุกรรมการ
๑๔. พระครูโกศลพัฒนพิธาน เจ้าคณะตำบลดงขวาง

อนุกรรมการ

๑๕. พระครูมงคลปัญญาธร เจ้าคณะตำบลกุรุคุ อนุกรรมการ
๑๖. พระครูสุจิตพัฒนคุณ เจ้าคณะตำบลวังตามัว อนุกรรมการ
๑๗. พระครูปัญญาพนมกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านผึ้ง อนุกรรมการ
๑๘. พระครูบรรพตปัญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลนาราชควาย เขต ๑ อนุกรรมการ
๑๙. พระครูถิรธรรมาภิรัต เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง อนุกรรมการ
๒๐. พระครูถิรสีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลคำเตย เขต ๑ อนุกรรมการ
๒๑. พระครูสีลธรรมธาดา เจ้าคณะตำบลคำเตย เขต ๒ อนุกรรมการ
๒๒. พระครูพิพิธโพธิธรรม เจ้าคณะตำบลโพธิ์ตาก อนุกรรมการ
๒๓. พระครูโสภณรัตนากร เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๑ อนุกรรมการ
๒๔. พระครูวรญาณปุณณกิจ เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๒ อนุกรรมการ
๒๕. พระครูสารธรรมานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลหนองญาติ เขต ๒ อนุกรรมการ
๒๖. พระครูธีรโพธิธรรม เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ อนุกรรมการ
๒๗. พระปลัดจักรพงษ์ จกฺกวํโส เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า เขต ๑ อนุกรรมการ
๒๘. พระใบฎีกามานัต ธมฺมทินฺโน เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า เขต ๒ อนุกรรมการ
๒๙. พระครูสารธรรมวิจิตร จต.หนองญาติ เขต ๒ / เลข จอ. อนุกรรมการและเลขานุการ
๓๐. พระครูปทุมสิทธิวัฒน์ จต.นาราชควาย เขต ๒ / เลข รจอ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นายพศุตม์ ขอดเมชัย สนง.พศจ.นครพนม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร    
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ