พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
สังคหสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ
การให้ ๑ ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก ๑
ความประพฤติประโยชน์......
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อปริหานิสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อเสื่อมรอบ ชื่อว่า
ย่อมประพฤติใกล้นิพพานทีเดียว
ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน? ....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
สารสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ไม้มีกลิ่นที่แก่น ชนิดใดชนิดหนึ่ง
จันทน์แดง โลกกล่าวว่า
เป็นยอดของไม้เหล่านั้น แม้ฉันใด ....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
จังกมสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
อานิสงส์ในการจงกรม ๕ ประการ
นี้ ๕ ประการ เป็นไฉน?....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
ปิงคิยานีสูตร
"ดูกรเจ้าลิจฉวี !
ความปรากฏขึ้น แห่งรัตนะ ๕ หาได้ยาก
ในโลกรัตนะ ๕ เป็นไฉน ? คือ ....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
ฉัปปาณสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อใดแล สัตว์ ๖ ชนิดเหล่านั้น
ต่างก็จะไปตามวิสัยของตนๆ พึงลำบาก
เมื่อนั้น สัตว์เหล่านั้น......
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย

ภวสูตร
"ดูกรอานนท์ ! เหตุนี้แล
กรรมจึงชื่อว่า เป็นไร่นา วิญญาณชื่อว่า
เป็นพืช ตัณหา ชื่อว่าเป็นยาง เจตนา
ความปรารถนาประดิษฐานแล้ว.....

 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
สุขุมสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เรื่องเคยมีมาแล้ว
มีเต่าตัวหนึ่ง เที่ยวหากินอยู่
ที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยแห่งหนึ่ง ....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
คัทรภสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ลาติดตามไปเบื้องหลังฝูงโค
มันร้องว่า แม้เรา ก็เป็นโค
แต่สีเสียง และ รอยเท้า ของมัน....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อุปปาทสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่อุบัติขึ้นก็ตาม
ธาตุนั้น คือความตั้งอยู่ตามธรรมดา .....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
กามสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงาย
พึงเอาชิ้นไม้ หรือชิ้นกระเบื้อง
ใส่เข้าไปในปาก.......
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
พุทธสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ในข้อนั้น จะมีอะไร เป็นข้อแปลกกัน
จะมีอะไร เป็นข้อประสงค์ที่ยิ่งกว่ากัน
จะมีอะไร เป็นเหตุทำให้ต่างกัน......
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อุทกูปมสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
บุคคลเปรียบด้วยน้ำ ๗ จำพวกนี้
มีปรากฏอยู่ในโลก
๗ จำพวก เป็นไฉน? ......
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย


อกุสลราสิสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อจะกล่าวว่า กองอกุศล
จะกล่าวให้ถูกต้อง กล่าวถึงนิวรณ์ ๕
เพราะว่า กองอกุศล .....

 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย

ชราสูตร
"ดูกรอานนท์ ! ข้อนี้ เป็นอย่างนั้น
ชราธรรม ย่อมมีในความเป็นหนุ่มสาว
พยาธิธรรม ย่อมมีในความไม่มีโรค....

 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย

ปุตตมังสสูตร
"ครั้งนั้น ภรรยาสามีทั้งสองคนนั้น
ก็ฆ่าบุตรน้อยๆ คนเดียวผู้น่ารัก
น่าพอใจนั้นเสีย ทำให้เป็นเนื้อเค็ม
และเนื้อย่าง เมื่อบริโภค.....

 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อัตถิราคสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ถ้าฝาด้านตะวันตกไม่มีเล่า
แสงสว่างนั้นจะพึงตั้งอยู่ ณ ที่ไหน....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อุปยสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อมหาสมุทรน้ำขึ้น ย่อมทำให้ แม่น้ำใหญ่น้ำขึ้น
เมื่อแม่น้ำใหญ่น้ำขึ้น ย่อมทำให้ แม่น้ำน้อยน้ำขึ้น ....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อุปวาณสูตร
"ดูกรอุปวาณะ ! ในวาทะทั้ง ๔ นั้น
แม้ทุกข์ ที่พวกสมณพราหมณ์ บัญญัติว่า
ตนทำเอง ย่อมเกิดขึ้น เพราะผัสสะ เป็นปัจจัย...
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อุณณาภพราหมณสูตร
"ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้ มีอารมณ์ต่างกัน มีโคจร
ต่างกัน ไม่เสวยอารมณ์ อันเป็นโคจร ของกันและกัน
อินทรีย์ ๕ ประการเป็นไฉน ...
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
จวมานสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
เทวดาทั้งหลายทราบว่า
เทพบุตรนี้ จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกาย
ย่อมพลอยยินดี กะเทพบุตรนั้น.....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
ยถาภตมัจเฉรสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนำมาเก็บไว้ในนรก ๕ ประการเป็นไฉน คือ
ไม่ใคร่ครวญ ไม่พิจารณาก่อนแล้ว ....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อลคัททูปมสูตร
"บุรุษนั้นรวบรวมหญ้า ไม้ กิ่งไม้
และใบไม้มาผูกเป็นแพ
อาศัยแพนั้น พยายามด้วยมือและเท้า
พึงข้ามถึงฝั่งโดยความสวัสดี...
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อวกุชชิตาสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล ๓ จำพวกนี้
มีปรากฏอยู่ในโลก ๓ จำพวกเป็นไฉน ? คือ
บุคคล มีปัญญาคว่ำ ๑
บุคคล มีปัญญาเช่นกับตัก ๑
บุคคล มีปัญญากว้างขวาง ๑ ....
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
อันธสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๓ จำพวกนี้
มีปรากฏอยู่ในโลก ๓ จำพวกเป็นไฉน
คือ คนตาบอด ๑ คนตาเดียว ๑ คนสองตา ...
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
พยสนสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุใด ด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย
ติเตียนพระอริยเจ้า ข้อนี้ มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส
ที่ภิกษุนั้นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย...
 
 

พุทธพจน์ วัดป่ามหาชัย
ตัณหาสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือน เมื่อฝนเม็ดหยาบ ตกลงเบื้องบนภูเขา
เมื่อฝนตกหนักๆ อยู่ น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่ม
ย่อมยังซอกเขา ลำธาร และ ห้วยให้เต็ม .....
 
 

วัดป่ามหาชัย
สีลสูตร
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย!
เมื่อโพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว อย่างนี้
กระทำให้มาก แล้วอย่างนี้
ผลานิสงส์ ๗ ประการ.....
 
 

วัดป่ามหาชัย
คูถภาณีสูตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย !
บุคคล ๓ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๓
จำพวกเป็นไฉน? ....
 
 

วัดป่ามหาชัย
พาหิยสูตร
ดูกรพาหิยะ ! เพราะเหตุนั้นแล
ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า
เมื่อเห็น จักเป็นสักว่า เห็น
เมื่อฟัง จักเป็นสักว่า ฟัง
เมื่อทราบ จักเป็นสักว่า ทราบ .....
 
 

วัดป่ามหาชัย
โรหิตัสสสูตร ที่ ๑
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สัตว์ ย่อมไม่เกิด
ย่อมไม่แก่ ย่อมไม่ตาย ย่อมไม่จุติ
ย่อมไม่อุบัติ ในโอกาสใด หนอแล ...
 
 

วัดป่ามหาชัย
โรหิตัสสสูตร ที่ ๒
"เหตุเกิดแห่งโลก ความดับแห่งโลก
ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับ แห่งโลก
ในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง
มีสัญญาและ มีจิตนี้ เท่านั้น ......