คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๔/๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๑. พระครูสุวิมลธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒. นายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓. นางสาวพรมาลี ชาวหมู่ วัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม ที่ปรึกษา
๔. นายยกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล ที่ปรึกษา
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในเขตอำเภอธาตุพนม ที่ปรึกษา
๖. นายสุพจน์ ผิวดำ ปลัดอำเภอธาตุพนม ที่ปรึกษา
๗. พระศรีวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม ประธานอนุกรรมการ
๘. พระครูสุตเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลธาตุพนม รองประธานอนุกรรมการ
๙. พระครูโสภณภาวนานุสิฎฐ เจ้าคณะตำบลแสนพัน รองประธานอนุกรรมการ
๑๐. พระครูสุตวรวัฒน์ เจ้าคณะตำบลดอนนางหงส์ อนุกรรมการ
๑๑. พระมหาเสรี วุฒิวังโส เจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง

อนุกรรมการ

๑๒. พระครูรัตนธรรมนาถ เจ้าคณะตำบลนาหนาด

อนุกรรมการ

๑๓.พระครูอมรธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลนาท่อน

อนุกรรมการ

๑๔.พระครูกิตติสาระพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลโพนแพง

อนุกรรมการ

๑๕.พระครูธัญเขตชลธาร เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำเขต ๒

อนุกรรมการ

๑๖.พระครูปัญญาวัฒนคุณ เจ้าคณะตำบลฝั่งแดง

อนุกรรมการ

๑๗.พระมหาสังข์ เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำเขต ๑

อนุกรรมการ

๑๘.พระครูวิลาศศาสนสุนทร รองเจ้าคณะตำบลธาตุพนม

อนุกรรมการ

๑๙.พระปราโมทย์ ปภาโส รักษาการ จร.วัดพระกลางท่า

อนุกรรมการและเลขานุการ

๒๐.นายธนวัฒน์ แซงดาว ฝ่ายประสานงาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑.นางสาวประไพ ศรีกำลัง ฝ่ายประสานงาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม  
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ