หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ วัดพระกลางท่า อำเภอธาตพนม
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ
คณะสงฆ์ ส่วนราชการ ชุมชนชาวบ้านพระกลางท่า รณรงค์เชิญชวนให้สมาชิก
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕
ปฏิบัติตนยึดมั่นใน ๗ กิจวัตรความดี อันได้แก่ ๑.รักษาศีล ๒.สวดมนต์นั่งสมาธิ ๓.ความมีระเบียบวินัย
๔.จับคนดีรอบข้าง ๕.พูดจาไพเราะ ๖.บำเพ็ญประโยชน์ ๗.ร่วมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ
มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สันติสุข
โดยมี ปราโมทย์ ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพระกลางทุ่ง บ้านพระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


พระปราโมทย์ ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพระกลางทุ่งหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ