โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ 24 ส.ค. 2559.. เมื่อเวลา 18.00 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง
เป็นประธาน โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ครั้งที่ 12 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนฮัง ม.3
ต.โคกสี อ.วังยาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ สภ.วังยาง.. ทหาร(ชป.พท.อ.วังยาง)
ผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพบปะประชาชน
เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ นำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การ ปฏิบัติและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ ปลูกฝัง สำนึกรักสามัคคีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การค้ามนุษย์ การรณรงค์ การลดอุบัติเหตุทางถนน การขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
และประชาสัมพันธ์ มาเยี่ยมนครพนมต้องชมสามที่สุด อีกทั้งยังได้รับทราบ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่.. สนับสนุน ขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้าน.. โรงเรียน.. หน่วยงาน รักษาศีล 5 ระยะที่ 3..
ของอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม..หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร    
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ