โรงเรียนรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร
วันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ปีที่ ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียน หมั่นปฏิบัติ ๗ กิจวัตรความดี
และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ด้านวิถีชาวพุทธ เชิงคุณภาพ
โดยการนำคณะครู ๑๒ คน นักเรียน ๘๒ คน รวมทั้งสิ้น ๙๔ คน เข้าปฏิบัติธรรม รักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ
เดินจงกม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม การจัดกิจกรรมครั้งนี้
ได้รับความเมตตาจากพระวิทยากร รวม ๔ ท่าน เป็นพระวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วย
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ , พระทินกร ปภัสสโร, พระสมหวัง จันทปัญโญ, และพระนิรุติ คเวสโก


โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้วหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร    
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ