โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดน้อยโพธ์คำ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
25 ส.ค.59 นายกนิวัต เจียวิริยบุญญา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) 253
ถนนบำรุงเมือง อ.เมือง จ.นครพนม จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 152 คน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ
ครอบครัวอบอุ่น คือโครงการนำธรรมะสู่ภาคปฏิบัติ ฝึกฝนพัฒนาให้เป็นนิสัย
โดยรณรงค์ให้สมาชิกหมั่นทำ 7 กิจวัตรความดีจนเป็นนิสัย อันได้แก่ 1) รักษาศีล ๕
2) สวดมนต์ นั่งสมาธิ 3) จัดเก็บห้องนอน ห้องน้ำให้สะอาด เป็นระเบียบ 4) จับดีคนรอบข้าง
5) พูดจาไพเราะ 6) บำเพ็ญประโยชน์ 7) ร่วมกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ