โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง
วันที่ 2 กันยายน 2559.. พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 หน่วยงานรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5
โดยท่านพระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง ในนามประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลัก ธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3"
จังหวัดนครพนม พระครูเมธีศาสนธำรง ประธานอนุกรรมการโครงการฯ ประจำ อ.วังยาง
และนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง.. ได้ร่วมกันมอบป้ายศีล 5..
ให้แก่..หมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 6 หมู่บ้าน... โรงเรียนรักษาศีล 5 จำนวน 16 แห่ง..
ที่ทำการกำนัน 4 แห่ง.. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 27 แห่ง.. หน่วยงานสนับสนุน 10 แห่ง...
และพระครูวิชิตวรเขต.. ได้ให้ธรรมะข้อคิด ให้กำลังใจ ขอบคุณ และชื่นชมทุกภาคส่วน
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ในเขตอำเภอวังยาง..


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง และนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง


พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง
ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3" จังหวัดนครพนม


และท่านนายอำเภอวังยาง ได้ประชุม มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ตำบลและหมู่บ้านที่ให้การสนับสนุนการออกเสียงประ ชามติ ที่มาใช้สิทธิมากที่สุด
จำนวน 3 ตำบล และ 3 หมู่บ้าน พร้อมกับมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐาน
การเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม..


ณ หอประชุมอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอปลาปาก มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอโพนสวรรค์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาทม
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอท่าอุเทน มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอบ้านแพง
ธรรมสัญจร วัดท่านาขาม อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาหว้า วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร บุญข้าวประดับดิน วัดป่ามหาชัย บุญข้าวประดับดิน วัดห้วยไหล่
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ