ประชุมคณะกรรมการ อำเภอวังยาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิชิตวรเขต เจ้าคณะอำเภอวังยาง  
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำจังหวัดนครพนม"  
พระครูสามารถกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอวังยาง(ธ) พระครูเมธีศาสนธำรง ประธานอนุกรรมการ
เจ้าคณะตำบล คณะสงฆ์ นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง และคณะอนุกรรมการ ประจำอำเภอ
ได้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " ระยะที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง ชั้น ๒ จังวัดนครพนม


คำขวัญของอำเภอวังยาง
"สู่ขวัญข้าวบุญเดือนสาม น้ำศักดิ์สิทธิ์หนองบัวทอง งามเรืองรององค์พระใหญ่ ศูนย์รวมใจพระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี ประเพณีบุญบั้งไฟ"หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ