คำสั่ง แต่งตั้ง อนุกรรมการ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๗ /๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ประจำอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
๑. พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒. นายพรประเสริฐ ควรรณสุถิ่น นายอำเภอปลาปาก ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลาปาก อำเภอปลาปาก ที่ปรึกษา
๔. นางสาวพรมาลี ชาวหมู่ วัฒนธรรมอำเภอปลาปาก ที่ปรึกษา
๕. นายมงคล แสนสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ที่ปรึกษา
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล ที่ปรึกษา
๗. นายกเทศมนตรีตำบล ทุกตำบล อำเภอปลาปาก ที่ปรึกษา
๘. นายวิเลิศ ชาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ที่ปรึกษา
๙. นายสมภาร จันทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ที่ปรึกษา
๑๐. นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ที่ปรึกษา
๑๑. นายรัฐศรันย์ ไชยมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ที่ปรึกษา
๑๒. นายอุดม สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ที่ปรึกษา
๑๓. นายสุรพล มีหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา ที่ปรึกษา
๑๔. ผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตอำเภอปลาปาก ทุกโรง ที่ปรึกษา
๑๕. นายสนอง วงษ์ผาบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
๑๖. พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอปลาปากฝ่ายเผยแผ่

ประธานอนุกรรมการ

๑๗. พระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย

รองประธานอนุกรรมการ

๑๘. พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

รองประธานอนุกรรมการ

๑๙. พระครูอรุณสุตตาภรณ์ เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง

อนุกรรมการ

๒๐. พระครูเมธีธรรมประโชติ เจ้าคณะตำบลกุตาไก้

อนุกรรมการ

๒๑. พระครูพิสิฐสีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลโคกสูง

อนุกรรมการ

๒๒. พระครูโพธิรัตนวิมล เจ้าคณะตำบลหนองเทาใหญ่ อนุกรรมการ
๒๓. พระครูปทุมกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลนามะเขือ อนุกรรมการ
๒๔. เจ้าอธิการเศียร สุเมโธ เจ้าคณะตำบลหนองฮี เขต ๑

อนุกรรมการ

๒๕. พระครูธำรงสังฆการ เจ้าคณะตำบลหนองฮี เขต ๒

อนุกรรมการ

๒๖. พระครูสุศีลสังวร เจ้าคณะตำบลปลาปาก เขต ๑

อนุกรรมการ

๒๗. พระครูประภาตสารกิจ เจ้าคณะตำบลปลาปาก เขต ๒

อนุกรรมการ

๒๘. พระปลัดวงค์ประจักร กตปุญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๙. พระใบฏีกาอธิกรณ์ นนฺทสาโร เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. พระมหาเสถียร สถิรธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลมหาชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ