คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๖/๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประกอบดัวย
๑. พระมหาสมัย สิทฺธิชโย เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีอุทัย ทาบทอง นายอำเภอท่าอุเทน ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓. พ.ต.อ.วรพงษ์ นันทลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าอุเทน ที่ปรึกษา
๔. นางสุกัญญา แสนแก้ว ปลัดอำเภอท่าอุเทน ที่ปรึกษา
๕. นายสุภโชค เทียนทอง วัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน ที่ปรึกษา
๖. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ทุกตำบล ในเขตอำเภอท่าอุเทน ที่ปรึกษา
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล ในเขตอำเภอท่าอุเทน ที่ปรึกษา
๘. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลท่าอุเทน ที่ปรึกษา
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในเขตอำเภอท่าอุเทน ที่ปรึกษา
๑๐. พระครูธรรมสารวิลาส รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน ประธานอนุกรรมการ
๑๑. พระครูสิริปญฺโญโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน

รองประธานอนุกรรมการ

๑๒. พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๒

รองประธานอนุกรรมการ

๑๓. พระครูรัตนขันติคุณ เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๑

รองประธานอนุกรรมการ

๑๔. พระครูโอภาสวุฒิกิจ เจ้าคณะตำบลพะทาย

อนุกรรมการ

๑๕. พระครูปทีปจันทโรภาส เจ้าคณะตำบลท่าจำปาเขต ๑

อนุกรรมการ

๑๖. พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลรามราช เขต ๑

อนุกรรมการ

๑๗. พระครูดิลกชินวงศ์ เจ้าคณะตำบลรามราช เขต ๒

อนุกรรมการ

๑๘. พระครูประโชติวิริยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลไชยบุรี เขต ๑

อนุกรรมการ

๑๙. เจ้าอธิการสุทธิรักษ์ สุทฺธิญาโณ เจ้าคณะตำบลไชยบุรี เขต ๒

อนุกรรมการ

๒๐. เจ้าอธิการสุพิช รตนโชโต เจ้าคณะตำบลหนองเทา

อนุกรรมการ

๒๑. เจ้าอธิการคำตา อจลวํโส เจ้าคณะตำบลพนอม

อนุกรรมการ

๒๒. พระอธิการปิ่น กนฺตวีโร รก.จต.เวินพระบาท อนุกรรมการ
๒๓. เจ้าอาวาสทุกวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน อนุกรรมการ
๒๔. พระมหาวสันต์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗ เลข.จอ.ท่าอุเทน อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๕. เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุกตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน    
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ