คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๕/๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
๑.พระครูบวรธรรโมภาส เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒. นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอโพนสวรรค์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓. นายบุญเลิส บุรีขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ ที่ปรึกษา
๔. นายสุริยา ธำรงวงศ์วิทย์ วัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ ที่ปรึกษา
๕. นายสมพงษ์ มณีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ที่ปรึกษา
๖. นายประวิทย์ จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนจาน ที่ปรึกษา
๗. นายวีระชน วังมลหม่อม กำนันตำบลโพนจาน ที่ปรึกษา
๘. นายราชัน รามพันซะ กำนันตำบลโพนสวรรค์ ที่ปรึกษา
๙. พระครูสิริโพธาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ ประธานอนุกรรมการ
๑๐. พระครูสุธรรมพัฒโนดม รอง ผอ.รร.พระปริยัติธรรมฯ วัดศรีสว่าง รองประธานอนุกรรมการ
๑๑. พระอธิการบุญญารักษ์ ปริชาโน เจ้าอาวาสวัดสร้างพอก

รองประธานอนุกรรมการ

๑๒. พระครูโพธิอาภากร เจ้าคณะตำบลโพนจาน

อนุกรรมการ

๑๓.พระครูสุวรรณบุญรังษี เจ้าคณะตำบลโพนสวรรค์

อนุกรรมการ

๑๔.พระครูปทุมสิทธิการ เจ้าคณะตำบลนาหัวบ่อ

อนุกรรมการ

๑๕.พระครูพิธานโพธิพิมล เจ้าคณะตำบลโพนบก-นาใน

อนุกรรมการ

๑๖.พระครูโพธิจันทรังษี เจ้าคณะตำบลนาขมิ้น เขต ๒

อนุกรรมการ

๑๗.พระครูประภัศร์ศาสนธรรม เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๒

อนุกรรมการ

๑๘.เจ้าอธิการปัญญา ภัททาจาโร เจ้าคณะตำบลนาขมิ้น เขต ๑

อนุกรรมการ

๑๙.พระครูสุตสุทธิธรรม รองเจ้าคณะตำบลโพนสวรรค์

อนุกรรมการ

๒๐.พระอธิการพนม ฉันทธัมโม รก.เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑

อนุกรรมการ

๒๑.พระครูวิมลจิตตานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโพนทราย

อนุกรรมการ

๒๒.พระอธิการสุวินัย มหาคุโณ เจ้าอาวาสวัดธาตุจำปา อนุกรรมการ
๒๓.พระอธิการลุน ธัมมวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อนุกรรมการ
๒๔.พระอธิการสอน เตชวโร เจ้าอาวาสวัดกองมณี อนุกรรมการ
๒๕.พระอธิการบัณฑิต อภโย เจ้าอาวาสวัดราชสีมา อนุกรรมการ
๒๖.พระอธิการชูศักดิ์ โชติวโร เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส อนุกรรมการ
๒๗.พระอธิการกูลย์ รักขิตธัมโม เจ้าอาวาสวัดสว่าง อนุกรรมการ
๒๘.พระครูประภาศสุตคุณ เลข.จอ.โพนสวรรค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙.พระอธิการบัวเรียน อรุโน เจ้าอาวาสวัดตาลชุม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.พระนาวา ขันติพโล เลข.จต.นาหัวบ่อ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑.พระรัฐพงศ์ สาสโนภาโส เลข.จต.นาขมิ้น เขต ๒ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒.พระเยาว์ เทวธัมโม เลข.จต.โพนบก-นาใจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์    
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ