โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้รณรงค์เรื่องการนำธรรมะ
ไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนพัฒนาสร้างนิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ทำดี”
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรม ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ วัดนายอภิรมย์ บ้านายอใหญ่ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โดยมีพระครูสมุห์ไพจิต จิตฺตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนายอภิรมย์ เป็นพระวิทยากร
นำปฏิบัติธรรม รักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ เดินจงกรม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร
บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีภิกษุ-สามเณร รวม ๑๖ รูป นิสิต และอุบาสก-อุบาสิกา ๔๖ คน
รวมทั้งสิ้น ๖๒ รูป/คน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม    
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ