โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

วัดโพนสวรรค์ บ้านผักขะย่า อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ 1 กันยายน 2559.. บุญข้าวประดับดิน.. 1 ใน ฮีต 12 ประเพณีอิสานไทย..
วัดโพนสวรรค์ บ้านผักขะย่า ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม.. ยังคงอนุรักษ์ประเพณีนี้ มาช้านาน..
โดยการนำของ พระปลัดอนันท์ เขมานนฺโท เจ้าคณะตำบลยอดชาดฯ
เจ้าอวาสวัด..นำพาพระภิกษุ สามเณร ญาติโยม จัดทำบุญอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล แก่ญาติ
ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว.. เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีอิสานอันดีงาม..
ตามแนวทาง หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3..


ณ วัดโพนสวรรค์ บ้านผักขะย่า ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิต.. ตามแนวทาง หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3..
พระสมุห์จะตุพล สิริปญฺโญ เลขานุการ จต.ยอดชาดฯ.. นำพาอุบาสก อุบาสิกา นักเรียน เยวาชน
ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังธรรม.. ทุกวันพระ ในฤดูเข้าพรรษา..
ขับเคลื่อน โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของ อ.วังยาง จ.นครพนม..
หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

วัดศรีจำปา อำเภอนาแก วัดปทุมาราม อำเภอบ้านแพง  
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอปลาปาก มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอโพนสวรรค์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาทม
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอท่าอุเทน มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอบ้านแพง
ธรรมสัญจร วัดท่านาขาม อำเภอวังยาง มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอนาหว้า วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร บุญข้าวประดับดิน วัดป่ามหาชัย บุญข้าวประดับดิน วัดห้วยไหล่
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ