คำสั่ง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓"

ที่ ๙/๒๕๕๙

    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓
ประจำอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
.....................................................
     ด้วยโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เข้าสู่ระยะที่ ๓ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
และการติดตามอย่างใกล้ชิด
    อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๔)
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
๑. พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
๒. ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๓. นางศรีสวาท เชื้อกุณะ วัฒนธรรมอำเภอนาแก ที่ปรึกษา
๔. นางแน่งน้อย จุลมาศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก ที่ปรึกษา
๕. นายชูทรัพย์ ตงศิริ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก ที่ปรึกษา
๖. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ทุกตำบล ที่ปรึกษา
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล ในเขตอำเภอนาแก ที่ปรึกษา
๘. นายเกรียงศักดิ์ ปาพรหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ที่ปรึกษา
๙. นายบุญมี เครือพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี ที่ปรึกษา
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในเขตอำเภอนาแก ที่ปรึกษา
๑๑. นายบุญเลื่อน สิมะลี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
๑๒. นายสุบิน บัวดี ไวยาวัจกร วัดธาตุศรีคุณ ที่ปรึกษา
๑๓. นายวิชัยโย เอกสะพัง ไวยาวัจกร วัดธาตุศรีคุณ ประธานอนุกรรมการ
๑๔. พระครูกิตติพัฒนสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอนาแก ฝ่ายการเผยแผ่ รองประธานอนุกรรมการ
๑๕. พระมหาวรพุธ ฐานิโย รองเจ้าคณะอำเภอนาแก ฝ่ายการศึกษา รองประธานอนุกรรมการ
๑๖. พระครูสุวิมลพัฒนคุณ เจ้าคณะตำบลสีชมพู

รองประธานอนุกรรมการ

๑๗. พระครูสุวรรณนพคุณ เจ้าคณะตำบลพิมาน

อนุกรรมการ

๑๘. พระครูสิทธิธรรมาทร เจ้าคณะตำบลหนองสังข์

อนุกรรมการ

๑๙. พระครูวรสารโสภิต เจ้าคณะตำบลพระซอง

อนุกรรมการ

๒๐. พระครูคัมภีร์มงคลกิจ เจ้าคณะตำบลพุ่มแก

อนุกรรมการ

๒๑. เจ้าคณะตำบลทุกตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาแก

อนุกรรมการ

๒๒. พระครูโพธิธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะตำบลหนองบ่อ อนุกรรมการ
๒๓. พระอธิการพยุง เขมกาโม รองเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง อนุกรรมการ
๒๔. พระครูปลัดธีรธรรม อุปสโม รองเจ้าคณะตำบลพุ่มแก

อนุกรรมการ

๒๕. พระครูเมตตากัลยานุยุต เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี

อนุกรรมการ

๒๖. พระครูวิศิษฏ์ปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี

อนุกรรมการ

๒๗. พระครูพิพัฒนเจติยานุกิจ เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอนาแก

อนุกรรมการ

๒๘. พระครูรัตนกิตติญาณ เลขานุการ เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ อนุกรรมการ
๒๙. พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ถิรญาโน เลขานุการ เจ้าคณะตำบลนาคู่ อนุกรรมการ
๓๐. นายสุวรรณ ตรีขัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อนุกรรมการ
๓๑. นายหัสนัย ธนโชคดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม อนุกรรมการ
๓๒. นายหงษา วงศ์จำปา   ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. พระสมุห์ปิยะพงษ์ สิริจนฺโท เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอนาแก อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. พระครูใบฎีกาศิริชัย ถิรสุทฺโธ วัดธาตุศรีคุณ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นางสาวสิร์ดาภัทร ธนวัตไพสิฐ    

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

๑. สนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนจังหวัด
๒. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ประจำอำเภอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.จัดทำข้อมูล เก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๔.ติดตาม ประเมินผล โครงการฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด
๕.ให้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระครูวิชิตวรเขต
ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอท่าอุเทน แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอนาแก
แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอโพนสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ธรรมสัญจร วัดถาวร อำเภอปลาปาก
คณะครุศาสตร์ มจร.นครพนม ธรรมสัญจร อำเภอท่าอุเทน วัดโพนสวรรค์ อำเภอวังยาง
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว อำเภอเรณูนคร โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอปลาปาก วัดแสงสว่าง อำเภอวังยาง
กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย วัดศรีสะอาด อำเภอนาแก วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมือง
บ้านโนนฮัง อำเภอวังยาง วัดป่านาอุดม ปลาปาก วัดพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
วัดวังม่วง อำเภอปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอธาตุพนม โรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ อ.เมือง
โรงเรียนรักษาศีล ๕ อำเภอวังยาง วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า แต่งตั้ง อนุกรรมการ อำเภอเมือง
ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๑/๕๙) วัดป่ามหาชัย อำเภอปลาปาก กำหนดการ ธรรมทูตสัญจร จังหวัดนครพนม
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ วัดโพธิ์เจริญ อำเภอนาแก [PDF]ตารางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครพนม
ตารางออกปฏิบัติงานตำบลมหาชัย ปลาปาก แต่งตั้ง อนุกรรมการ เรณูนคร วัดศรีวิชัย บ้านแพง
การประชุมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (๖/๕๘) วัดนายอภิรมณ์ เรณูนคร วัดศรีธนนชัย อำเภอเรณูนคร

 

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ